nakres.png
Správa a údržba nemovitostí

Společnost Kvadrika s.r.o. nabízí svým klientům správu nemovitostí za bezkonkurenční ceny:

110 až 160 kč bez DPH / bytovou jednotku / měsíc

Tuto cenu si můžeme dovolit, protože disponujeme veškerými službami, které nabízíme.

PRO KOHO NABÍZÍME SPRÁVU A ÚDRŽBU NEMOVITOSTÍ:

 • pro družstva,
 • společenství vlastníků
 • majitele budov
 • majitele bytů

výpis činností ze smlouvy:

A) v oblasti provozní Kvadrika s.r.o (mandatář):

 1. vede a trvale aktualizuje technickou evidenci domů
 2. vede evidenci uživatelů jednotlivých bytů a osob, které v bytech bydlí
 3. na žádost mandanta připravuje smlouvy o nájmu nebo užívání bytů a nebytových prostor s osobami určenými mandantem a dle jeho instrukci. Smlouvy podepisují zástupci mandanta
 4. zajišťuje kontakt s nájemci bytů a nebytových prostor, vede s nimi korespondenci v rámci práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy
 5. předepisuje ve spolupráci s mandantem výši měsíční úhrady za služby jednotlivým uživatelům bytů a nájemcům nebytových prostor.
 6. po marném uplynutí lhůty, vyplývající z upomínky k zaplacení pohledávky, a na základě zjištění, předá mandatář mandantovi podklady k vymáhání pohledávek soudní cestou.
 7. na základě podkladů firem provádějících zúčtování nákladů na teplo a vodu za dodané služby ( jako např. vodné, stočné, teplo, odvoz odpadů, osvětlen domu, výtahy apod.) zpracuje mandatář roční vyúčtování služeb na jednotlivé uživatele dle platných předpisů a dle závazných pokynů mandanta nejpozději do konce března následujícího roku. K tomuto vyúčtování se mandant vyjádří do třiceti dnů po předložení.
 8. kontroluje plnění smluv uzavřených mandantem na dodávku médií a servisní činnost nezbytné nutnou pro provoz domu (voda, plyn, el. energie pro spol. prostory domu, odvoz pevného domovního odpadu, dodávky tepla a TUV, servis výtahů, servis společných televizních antén atd.). 9. zajišťuje provozní revize technických zařízení ve spravovaném objektu podle platných norem a předpisů státního odborného dozoru (hromosvody, plynovody, el. rozvody atd.) 10. zajišťuje, v případe potřeby, provedení deratizace, dezinfekce odbornou firmou 11. informuje včas nájemce bytů a nebytových prostor o chystaných akcích a změnách, které se jich dotýkají., Zajistí na veřejně přístupném místě vyvěšením v objektu informace o telefonních číslech tísňových volání,havarijní službě, mandatáře(včetně odpovědných osob) 12. v případě potřeby zajistí pro mandanta nezbytné právní služby

B) v oblasti údržby a oprav:

 1. zabezpečuje smluvního partnera zajišťující havarijní službu pro bytový fond na základě smlouvy uzavřené mandantem. Mandatář neručí za škody vzniklé havarijním stavem objektu, které nebylo možno předpokládat, ani jim nebylo možno zabránit. Rovněž neručí za škody způsobené živelnými pohromami a úmyslným poškozením nájemci a třetími osobami.
 2. opravy a běžnou údržbu společných částí domů zajišťuje mandatář takto:
 3. opravy a práce při musí včetně dodavatele a termínu dodávky schválit v předstihu mandant. Od uvažované výše nákladu 50.000,-Kč a na základě výzvy mandanta, bude vyvoláno mandatářem výběrové řízení za podmínek stanovených mandantem, přičemž mandant si vyhrazuje právo volby takového dodavatele. Na žádost mandanta je mandatář povinen zajistit komplexní inženýrskou činnost.
 4. mandatář podává mandantovi vždy do konce měsíce ledna návrh každého roku plán údržby oprav a rekonstrukcí na příslušný rok včetně odborného odhadu ceny a projednává je s mandantem. Mandant se k tomuto návrhu vyjádří do třiceti dní po předložení
 5. podle mandantem schváleného návrhu zajišťuje u zhotovitelů opravy a rekonstrukce a kontroluje a garantuje provedení prací a dodávek a správnost účtovaných cen dle uzavřené smlouvy o dílo, nestanoví-li mandant jinak v úplatě za činnost mandatáře není zahrnuta odměna za inženýrskou činnost při přípravě a realizaci stavebních prací a dodávek, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení. Tyto činnosti budou zajišťovány na základě samostatné smlouvy.

C) v oblasti ekonomické a právní:

 1. 1. vede přehlednou účetní evidenci v souladu s platnými předpisy a zákony,  ve formě podvojného účetnictví, jehož zpracování je prováděno počítačovou formou v rozsahu popsané touto smlouvou
 2. vede evidenci plateb příspěvků do fondu oprav a záloh na služby jednotlivých uživatelů bytů.
 3. zajišťuje vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, tak jak vyplývá z práv a povinností mandatáře v rámci této smlouvy
 4. vykonává případné další služby, které budou řešeny samostatnou objednávkou mandanta

D) v oblasti zpracování účetnictví:

 1. a) jednorázové zavedení a zpracování vstupních dat mandanta do účetní evidence mandatáře, a to zpětně od 1.4.2012 do dne účinnosti této smlouvy b) sjednání smluvních podmínek, provedení kontroly účetních dokladů spojených se zřizovacími náklady společnosti mandatáře
 2. a) vedení řádné účetní evidence v souladu se Zákonem o účetnictví a dalšími obecně platnými zákony, vztahující se na vedení účetní evidence, na základě pokynů mandanta, formou počí­tačového zpracování, a to ve formě podvojného účetnictví, b) poradenství v oblasti účetní evidence a praktické aplikace zákonných norem a právních předpisů v této oblasti c) pří­prava a zpracování účetních dokladů, jejich kontrola, příprava a vypracování podkladů pro jednání s finančními, daňovými a další mi orgány činnými v tomto řízení, d) zpracová­vání průběžných informativních účetních závěrek v rozsahu a časových požadavcích dle mandanta e) zajistit přítomnost pracovníků mandatáře v rámci prováděných kontrol, revizí, auditu apod., s těmito spolupracovat, vyhledávat a zajišťovat potřebnou písemnou dokumentaci a přehledy
 3. a) zpracování pí­semných a účetních podkladů za daňové období mandatáře (kalendářní rok), b) projednání a vyhotovení řádné roční účetní závěrky v počítačové a papírové podobě v rozsahu pro daňové přiznání, a to především rozvaha, předvaha, kniha daňových dokladů, kniha faktur, účetní deník, pokladna, banka, apod. c) vyhotovení a předání vyzálohovaných dat za předmětné období na sjednaném počítačovém záložním mediu ( CD, disketa, přenosný disk apod.) a formátu
 4. mandant se zavazuje, že bude včas a bez odkladu, minimálně jednou za kalendářní měsíc předávat mandatáři veškeré potřebné účetní pod­klady, pro vedení řádné účetní evidence s tím, že ručí za správnost vyhotovení těchto dokladů a za to, že tyto doklady mají veškeré náležitosti potřebné pro jejich zpracování, jakož i za jejich věrohodnost a legálnost.
 5. mandatář se zavazuje po provedené kontrole řádně zpracovat a zařadit do účetní evidence veškeré účetní pod­klady předané a předložené mandantem, a to tak, aby byl bezezbytku naplněn a realizo­ván předmět smlouvy. V  případě zjištěných nedostatků, nejasností, či nesrovnalostí obratem se spojit s pověřeným pracovníkem, jednající za mandanta a ve spolupráci s ním sjednat nápravu a odstranění takových vad. Mandatář je povinen uchovávat a archivovat mandantem předané písemné a originální doklady a podklady řádně a tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a nezcizitelnost. Stejným způsobem nakládat s daty a informacemi, které byly vloženy do programu účetní evidence na počítači. Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost v rámci všech skutečností, které výkonem své práce, včetně jeho zaměstnanců, v průběhu trvání této smlouvy získají. Na tyto informace se vztahují příslušná ustanovení zákonů České republiky o obchodním tajemství a ochraně osobních dat. V případě prokazatelného porušení je povinen mandatář uhradit škodu, která jeho jednáním mandatáři vznikla. Touto mlčenlivostí je vázána strana mandatáře i po dobu tří roků od ukončení smluvního vztahu. Mandatář je povinen po ukončení této smlouvy, a pokud jsou mezi stranami uhrazeny veškeré závazky a pohledávky, vydat veškeré písemnosti a doklady, které má ve svém držení, nebo které jsou u něj archivovány. Povinnost uchování a archivování počítačových dat účetní evidence po dobu tří kalendářních roků ( po ukončení smlouvy) tím však není dotčena, pokud k takovému úkonu nedá mandant písemný příkaz. Nad rámec podmínek sjednaných v čl. VI. této smlouvy, přísluší mandatáři odměna za služby související s vedením účetní evidence takto ....

Další podrobnosti v naší smlouvě. Pokud máte zájem, prosím, kontaktujte nás.

 

Realizované projekty

Naše projekty

P1160810.JPG

Mobilní spojení:
736 535 381 - Ivan Pech

E-mail:
kvadrika@kvadrika.cz
kvadrika.sro@seznam.cz

Spíše nás zastihnete na mobilních telefonech. Děkujeme za pochopení.